Система оцінювання 2019

Умови визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу

1. Визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу (оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів).

Зазначена модель оперує такими поняттями:

 • фактори - основні напрями діяльності; відповідають розділам Конкурсу: «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», «Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни» та «Захист науково-дослідницьких робіт» (вагомості факторів наведені у таблиці 1);
 • вагомість фактора - його частка в загальному показнику;
 • критерії - складові фактора, сукупність яких характеризує фактор у цілому;
 • вагомість критерію - показує його пріоритет у складі фактора;
 • експертний бал - ступінь виконання вимог певного критерію.

Таблиця 1

Вагомості факторів моделі визначення результатів конкурсу:

Фактор Відділення:
математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства
вагомість фактору максимальна сума балів вагомість фактору максимальна сума балів
1. Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни - 33 - 30
2. Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи 2,0 20 2,5 25
3. Захист науково-дослідницької роботи 4,7 47 4,5 45
Усього - 100 - 100

2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт та їх захисту відповідно до такої шкали:

 • «критерій відпрацьовано бездоганно» - 10 балів;
 • «критерій в цілому відповідає вимогам» - 9 балів;
 • «критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням» - 8 балів;
 • «критерій відповідає вимогам із зауваженнями» - 7 балів;
 • «критерій відповідає вимогам наполовину» - 5 балів;
 • «критерій мало відповідає вимогам» - 3 бали;
 • «критерій не відповідає жодним вимогам» - 0 балів.

3. Значення фактора «Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін» визначається за сумою балів, набраних учасником за виконання завдань.

У наукових відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук за виконані завдання виставляються такі бали:

 • І рівень - 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);
 • ІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);
 • ІІІ рівень - 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни у цих наукових відділеннях, - 33 бали.

У наукових відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства за виконані завдання виставляються такі бали:

 • І рівень - 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
 • ІІ рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);
 • ІІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни у цих наукових відділеннях, - 30 балів.

4. Значення факторів «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Захист науково-дослідницьких робіт» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактора.

5. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» необхідно:

 • визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;
 • визначити значення решти критеріїв таким самим чином;
 • знайти суму значень критеріїв;
 • визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.
 • Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» наведені у таблицях 2-5.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)

Критерій Вагомість критерію
1. Актуальність теми дослідження 0,1
2. Наявність елементів наукової новизни 0,25
3. Обґрунтованість отриманих результатів 0,25
4. Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи 0,15
5. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,25

Таблиця 3

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для секції науково-технічної творчості та винахідництва

Критерій Вагомість критерію
1. Актуальність, практичне, прикладне значення роботи 0,25
2. Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи 0,2
3. Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам 0,2
4. Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 0,2
5. Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту 0,05
6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,1

Таблиця 4

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження 0,1
2. Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела 0,2
3. Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни 0,3
4. Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних 0,2
5. Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження 0,1
6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,1

Таблиця 5

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи»для секції літературної творчості

Критерій Вагомість критерію
1 Повнота розкриття теми та художніх образів 0,4
2 Оригінальність образно-художнього мислення 0,3
3 Власна творча неповторність 0,2
4 Грамотність викладу, культура оформлення 0,1


6. Визначення значення фактора «Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін» здійснюється шляхом знаходження суми балів, виставлених членами предметної комісії за виконання завдань.

У відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань.

 • І рівень - 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);
 • ІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);
 • ІІІ рівень - 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, - 33 бали.

У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

 • І рівень - 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
 • ІІ рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);
 • ІІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, - 30 балів.

7. Визначення значення фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», описаним у пунктах 4 та 5 цього розділу.

Таблиця 6

Вагомості критеріїв фактору «Захисту науково-дослідницької роботи» для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми дослідження 0,1
2. Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу 0,3
3. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу 0,2
4. Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,1

Таблиця 7

Вагомості критеріїв фактору «Захисту науково-дослідницької роботи» для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми дослідження 0,1
2. Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми 0,3
3. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу 0,2
4. Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,1
6. Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) 0,1

8. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх учасників відповідної наукової секції та підсумкової наради членів журі.

9. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми Конкурсу, необхідно додати значення всіх трьох факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми Конкурсу, становить 100 балів.

10. Переможці І, ІІ та ІІІ етапів Конкурсу визначаються в кожній науковій секції окремо за сумою балів, набраних учасниками в усіх розділах програми Конкурсу.

Переможцями Конкурсу є учасники, які в наукових секціях посіли 1, 2 і 3 місця та відзначені дипломами відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів.

11. Кількість призових (перших, других, третіх) місць та їх орієнтовний розподіл за результатами І та ІІ етапів Конкурсу визначаються організаційними комітетами.

12. Кількість призових (перших, других, третіх) місць за результатами ІІІ етапу Конкурсу становить не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній секції окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце визначається, якщо учасник набрав 85 і більше балів.

Друге місце визначається, якщо учасник набрав 80 і більше балів.

Третє місце визначається, якщо учасник набрав 75 і більше балів.

Переможцем не може бути учасник, який за результатами виконання контрольних завдань набрав менше третини максимальної суми балів.

При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

13. Переможці ІІ етапу Конкурсу в секціях «Кримськотатарська мова і література» («Кримськотатарська мова» та «Кримськотатарська література») прирівнюються до переможців ІІІ етапу Конкурсу та нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН