Видання

small_2s4tmtht8k3.jpg

Збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України»

ПРО ЗБІРНИК

Засновник: Національний центр «Мала академія наук України».
Рік заснування: 2012.
Тематика: висвітлення напрямів освітньої діяльності Малої академії наук України щодо створення умов для розвитку навчально-дослідницької та науково-дослідницької діяльності дітей та молоді, розгляд методологічних основ формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей та молоді, висвітлення психолого-педагогічних аспектів організації навчально-дослідницької діяльності в усіх ланках освіти.
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24351-14194 ПР від 24.02.2020.
Періодичність: тричі на рік.
Мова видання: українська, англійська, російська.
Видання входить до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України» у галузях знань:
  • 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 (Наказ МОН України від 27.09.2021 № 1017)
  • 12 Інформаційні технології, за спеціальністю 126 (Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735).
Головний редактор: Станіслав ДОВГИЙ – д. фіз.-мат. н., професор, академік НАН України, академік НАПН України.
Заступники головного редактора: Олександр СТРИЖАК – д. т. н., с. н. с., Оксен ЛІСОВИЙ – к. філос. н., доцент.
Відповідальний секретар: Ірина САВЧЕНКО – к. пед. н., с. н. с.
Члени редколегії: Олександра САВЧЕНКО, д. пед. н., професор, академік НАПН України; Віктор БАР’ЯХТАР, д. фіз.-мат. н., академік НАН України; Іван БЕХ, д. психол. н., професор, академік НАПН України; Олександр ПАЛАГІН, д. т. н., професор, академік НАН України; Володимир ШИРОКОВ, д. т. н, професор, академік НАН України; Ілля ЛЄВІН, д. т. н., професор, університет м. Тель-Авів; Анна КЛІМ-КЛІМАШЕВСЬКА, д. габілітований, професор, Республіка Польща; Діна ЦИБУЛЬСЬКА, к. філос. н., доцент, університет м. Тель-Авів; Олег СПІРІН, д. пед. н., професор; Олена БИКОВСЬКА, д. пед. н., професор; Галина ЄЛЬНИКОВА, д. пед. н., професор; Микола САДОВИЙ, д. пед. н., професор; Ірина СЛІПУХИНА, д. пед. н., професор; Максим ГАЛЬЧЕНКО, к. філос. н.
Рецензенти: Василь МАДЗИГОН, д. пед. н., професор, академік НАПН України; Лариса ГЛОБА, д. т. н., професор.
Детальніше:

ABOUT COLLECTION

On collection of the founder of the national center «Junior Academy of Sciences of Ukraine».
Year established: 2012.
Theme: the light of the directions of the educational activities of the Junior Academy of Sciences of Ukraine to create conditions for the development of educational and research activities of children and youth, consideration of methodological bases of formation of the educational environment of teaching and research activities of children and youth, the light of psycho-pedagogical aspects of educational research activities in all levels of education.
Scope: national.
Certificate of state registration: series КВ № 19257-9057 from 27.08.2012.
Specialty: education.
Frequency: three times a year.
Language of edition: Ukrainian, English, Russian.
Editor in Chief: Stanislav Dovgiy – Ph. D., professor, academician of NAS of Ukraine, academician of NAPS of Ukraine.
Deputy editor-in-chief: Alexander Strizhak – Ph. D., senior researcher, Oksen Lisovyi – Ph. D., associate professor.
Executive Secretary Irina Savchenko – Ph. D., senior researcher.
Editorial board: Alexandra Savchenko, Ph. D., professor, academician of NAPS of Ukraine; Viktor Baryakhtar, Ph. D., professor, academician of the NAS of Ukraine; Ivan Bekh, Ph. D., professor, academician of NAPS of Ukraine Alexander Palagin, Ph. D., professor, academician of the NAS of Ukraine; Vladimir Shirokov, Ph. D., professor, academician of NAS of Ukraine; Ilya Levin, Ph. D., professor, University of Tel Aviv; Anna Klim-Klimashevsky, Ph. D., professor, Republic of Poland; Dina Tsybulskaya, PhD, associate professor, University of Tel Aviv; Oleg Spirin, Ph. D., professor; Elena Bykovskaya, Ph. D., professor; Galina Еlinkova, Ph. D., professor; Nikolay Sadovoy, Ph. D., professor; Irina Slupuhina, Ph. D., professor; Maksym Galchenko, Ph. D.
Reviewers: Vasiliy Madzigon, Ph. D., professor, academician of NAPS of Ukraine; Larysa Globa, Ph. D., professor.

АРХІВ НОМЕРІВ

№ 1
До збірника увійшли статті, у яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України, розглянуто методологічні основи формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей та молоді, висвітлено психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності дітей у дошкільній ланці освіти, у початковій та основній школі, розглянуто процес підготовки дітей підліткового віку і студентської молоді до науково- дослідницької діяльності. Також до збірника увійшли статті, які висвітлюють результати науково-дослідницької роботи студентської молоді
№ 2
До збірника увійшли статті, у яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України, розглянуто методологічні основи формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей та молоді, висвітлено психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності дітей в дошкільній ланці освіти
№3
До збірника увійшли статті, у яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України, розглянуто методологічні основи формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей та молоді, висвітлено психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності дітей у дошкільній ланці освіти, урочної навчально-дослідницької діяльності у початковій та основній школі, розглянуто процес підготовки дітей підліткового віку і студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Також до збірника увійшли статті, які висвітлюють сучасні освітні технології і методи, поліпредметність організації навчально-дослідницької діяльності, засобове забезпечення процесу, особливості формування і функціонування інформаційно-освітнього середовища, результати науково-дослідницької роботи студентської молоді
№ 4
До збірника увійшли статті, у яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України, розглянуто особливості формування і функціонування інформаційно-освітнього середовища, висвітлено особливості організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, розглянуто засоби формування і розвитку в навчально-дослідницькій діяльності особистісних якостей учнівської та студентської молоді, психологічний супровід організації навчально-дослідницької діяльності та особливості вирішення актуальних освітніх питань у світлі вітчизняного і зарубіжного науково-педагогічного досвіду. Також до збірника увійшли статті, які висвітлюють результати сучасних наукових пошуків і особистісне становлення майбутнього науковця
№ 5
До збірника увійшли статті, у яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України з огляду на тенденції функціонування та інноваційний розвиток, розглянуто актуальні аспекти методології організації навчально-дослідницької діяльності дітей на основі реалізації просторового та діяльнісного підходів, висвітлено особливості формування й функціонування інформаційно-освітнього середовища, розкрито деякі з питань організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, розглянуто особливості формування й розвитку особистісних якостей учнівської та студентської молоді в навчально-дослідницькій діяльності, психологічний супровід організації цього виду діяльності, особливості вирішення актуальних освітніх питань у вітчизняному й зарубіжному науково-педагогічному досвіді. Також до збірника увійшли статті, які висвітлюють педагогічний досвід організації навчально-дослідницької діяльності в загальноосвітній школі
№ 6
У збірник увійшли статті, у змісті яких розкрито освітню діяльність Малої академії наук України з огляду на тенденції функціонування та інноваційний розвиток. Зокрема, розглянуто педагогічний досвід як результат активних і творчих пошуків в освітній царині, критеріальну основу проектування інформаційно-освітнього середовища Малої академії наук України і висвітлено результати анкетування, що було проведене в рамках інноваційного освітнього проекту Малої академії наук України «РОЗКВІТ» з метою вивчення освітніх запитів та потреб педагогів і дітей у додатковій освітній інформації. У виданні розміщено статті, у яких розглянуто деякі аспекти, що впливають на визначення концептуальних основ організації сучасної освіти. Збірник також містить статті, у яких розкрито деякі питання організації навчально-дослідницької діяльності дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку, розглянуто особливості формування й розвитку особистісних якостей учнівської та студентської молоді у навчально-дослідницькій діяльності, психологічний супровід організації зазначеного виду діяльності, особливості вирішення актуальних освітніх питань у вітчизняному й зарубіжному науково-педагогічному досвіді та статті, що висвітлюють педагогічний досвід організації освітньої діяльності в Україні, Росії та Польщі
№ 7
До збірника увійшли наукові статі, підготовлені в рамках VІ Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», яку було проведено Національним центром «Мала академія наук України» 3–4 грудня 2015 року в Національній академії педагогічних наук України. Статті учасників конференції присвячені пошуку ефективних підходів і технологічних рішень щодо розроблення й застосування в педагогічній практиці інноваційних технологій підтримки дослідної роботи учнівської молоді і спрямовані на розв’язання таких проблем: концептуальні підходи та проблеми розвитку STEM-освіти в Україні; створення систем управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі задля підтримки творчості обдарованої дитини; проектування навчальних курсів, електронних засобів навчання для підвищення якості експериментальної роботи; запровадження дистанційних послуг пошукової роботи учнів з використанням засобів ІКТ тощо
№ 8
До збірника увійшли публікації, присвячені пошуку ефективних підходів та нових технологічних рішень щодо розроблення й застосування в педагогічній практиці інноваційних технологій підтримки науково-дослідної роботи учнівської молоді. Представлені статті спрямовані на висвітлення й обговорення таких актуальних проблем: трансдисциплінарність; психологія обдарованості; інноваційні моделі підтримки процесів розвитку дослідницької компетентності учнів; організація науково-дослідницької діяльності учнівської та студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору; розвиток STEM-освіти в Україні; створення систем управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі задля підтримки творчості обдарованої дитини. Видання розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, державних службовців, педагогів, методистів та інших спеціалістів
№ 9
До дев’ятого випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» увійшли публікації, підготовлені науковцями Національного центру «Мала академія наук України» та іншими представниками вітчизняних наукових установ і закладів освіти різних типів, які прагнуть розвивати науково-дослідний напрям роботи учнівської молоді, вивчають проблеми STEM-освіти, впроваджують у навчання ідеї фінансової грамотності
№ 10
У десятому випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» представлено публікації, присвячені дослідженню феномена STEM-освіти: теоретичним і методичним засадам її реалізації; пошуку ефективних підходів і результативних рішень щодо застосування інноваційних технологій STEM-навчання; виявленню сучасних моделей розвитку обдарованої учнівської молоді.
№ 11
В одинадцятому випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» опубліковано праці вітчизняних учених і педагогів, що спрямовують свою діяльність у руслі розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, визначаючи пріоритетними шляхи її модернізації – трансдисциплінарну та STEM-освітню парадигми, глобалізаційних освітніх трансформацій, що екстраполюються у векторі зарубіжного і вітчизняного досвіду науки і практики щодо підготовки учнівської молоді до життя і становлення у професії, своєчасного виявлення в її складі обдарованих і талановитих особистостей.
№ 12
До дванадцятого випуску збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» увійшли статті, підготовлені партнерами Національного центру «Мала академія наук України», зокрема: педагогами закладів вищої і професійної (професійнотехнічної) освіти Польщі та Кривого Рогу, науковцями Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», й насамперед, педагогічними працівниками Криворізького природничо-наукового ліцею, які прагнуть розвивати науково-дослідний напрям у роботі з обдарованою учнівською молоддю.
№ 13
У тринадцятому випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» опубліковано праці, присвячені пошуку ефективних методичних підходів і технологічних рішень впровадження STEM- освіти у контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи. Представлено інноваційні моделі й технології навчання учнівської молоді щодо побудови успішної кар’єри, зокрема наукової. Видання рекомендовано для науковців, керівників закладів освіти, педагогічних працівників, фахівців з інноваційної діяльності.
№ 14
У чотирнадцятому випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» опубліковано статті, представлені науково‑педагогічними працівниками НЦ «МАНУ» і партнерами МАН з провідних закладів вищої освіти України, закладів професійно-технічної і загальної середньої освіти, а також керівниками гуртків, які роблять неоціненний внесок у справу навчання і виховання обдарованої учнівської молоді. На сторінках видання автори діляться передовим педагогічним досвідом з читачами. Видання рекомендовано для науковців, керівників закладів освіти, педагогічних працівників, фахівців з інноваційної освітньої діяльності.
№ 15
У п’ятнадцятому випуску збірника «Наукові записки Малої академії наук України» опубліковано статті, представлені педагогічними працівниками, керівниками гуртків закладів загальної середньої освіти і науковцями, які присвячують своє життя навчанню і вихованню обдарованої учнівської молоді. На сторінках видання Малої академії наук автори діляться набутим досвідом з читачами. Видання рекомендовано для дослідників, керівників закладів освіти, педагогічних працівників, фахівців з інноваційної діяльності.
№ 16
До шістнадцятого номера збірника «Наукові записки Малої академії наук України» увійшли статті, представлені педагогічними працівниками, керівниками гуртків закладів загальної середньої освіти і науковцями, які присвячують своє життя навчанню і вихованню обдарованої учнівської молоді. На сторінках видання Малої академії наук автори діляться набутим досвідом з читачами. Видання рекомендовано для науковців, керівників закладів освіти, педагогічних працівників, фахівців з інноваційної освітньої діяльності.

КОНТАКТИ

Адреса редакції:

04119, Київ, вул. Дегтярівська, 38-44
Тел. (044) 489-55-99
Канцелярія: (044) 489-55-97
Веб-сайт: http://man.gov.ua
Телефон для преси: +38(050)5446297
Статті надсилати на електронну скриньку: man@man.gov.ua; savchenko_irina@ukr.net
Повернутися до всіх видань
Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Донецьке територіальне відділення МАН

Одеське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Херсонське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Кримське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН